Discussion:
Sterowniki Karty microsoft ISATAP
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Emilka
2008-05-06 10:07:02 UTC
Permalink
Raw Message
mam problem, gdyż do tej pory korzytsałam w omu z routera i wszytsko było ok,
aż nagle coś się stalo. w jednej chwili cały Internet przestał działać. za to
po ponownym uruchomieniu komputera pojawił się komunikat, że potrzebne są
jakieś sterowniki do karty ISATAP. próbowałam szukać w Internecie czegoś ale
nie znalazłam. przy diagnozowaniu problemów z siecią wyskakiwał mi komunikat,
że aby diagnozowanie mogło działać to musi być uruchomiona sługa Zasady
diagnozwania. próbowałam ją uruchomić, ale wyskakuje komunikat,że jest to nie
możliwe ze względu na błąd5. nie wiem co mam robic, proszę o pomoc
PiotrSz
2008-05-07 06:35:00 UTC
Permalink
Raw Message
Witam

1. Jaki to system operacyjny ?

2. Gdzie i w jakiej formie pojawia sie komunikat dotycz±cy ISATAP ?

3. Czy po awarii zosta³o na nowy skonfigurowane po³±czenie lokalne dla
potrzeb wspó³pracy z Routerem.

4. Jaka jest konfiguracja dostêpu do Internetu - co to za us³uga?

5. Czy komunikacja za pomoc± polecania ping na adres IP Routera jest
realizowana?Piotr Sztuk
In¿. Pomocy technicznej
Pomoc Techniczna Microsoft
http://support.microsoft.com

// Uprzejmie proszê o nie wysy³anie zapytañ bezpo¶rednio na mój adres email.
Zapytania takie pozostan± bez odpowiedzi, gdy¿ adres ten nie jest
monitorowany. //
mam problem, gdy¿ do tej pory korzytsa³am w omu z routera i wszytsko by³o
ok,
a¿ nagle co¶ siê stalo. w jednej chwili ca³y Internet przesta³ dzia³aæ. za
to
po ponownym uruchomieniu komputera pojawi³ siê komunikat, ¿e potrzebne s±
jakie¶ sterowniki do karty ISATAP. próbowa³am szukaæ w Internecie czego¶
ale
nie znalaz³am. przy diagnozowaniu problemów z sieci± wyskakiwa³ mi
komunikat,
¿e aby diagnozowanie mog³o dzia³aæ to musi byæ uruchomiona s³uga Zasady
diagnozwania. próbowa³am j± uruchomiæ, ale wyskakuje komunikat,¿e jest to
nie
mo¿liwe ze wzglêdu na b³±d5. nie wiem co mam robic, proszê o pomoc
Emilka
2008-05-08 11:21:01 UTC
Permalink
Raw Message
korzytsam z systemu Windows Vista Home, komputer kupowałam 2miesiące temu.
komunikat dot.ISATAP wyświetla mi się na pasku, który znajduje się na samym
dole z prawej strony, w tym samym co zegar.
Od awarii połaczenie lokalne nie było konfigurowane na nowo. Komputer
stacjonarny połaczony z routerem działa, tzn jest Internet, drugi laptop
również.
Internet mam z sieci osiedlowej, stałe łącze.
jJestem laikiem i nie bardzo rozumiem ostatnie, 5.pytanie :(
PiotrSz
2008-05-09 08:11:20 UTC
Permalink
Raw Message
Witam

Podobne zachowanie opisane jest w notatce KB 932520Na komputerze z systemem Windows Vista karta Microsoft ISATAP jest
wy¶wietlana w Mened¿erze urz±dzeñ z widocznym obok ¿ó³tym wykrzyknikiem oraz
pojawia siê komunikat o b³êdzie

http://support.microsoft.com/kb/932520/pl-> w kontek¶cie umieszczonych w notatce informacji poleca³bym przyjrzenie
sie konfiguracji po³±czenia sieciowego potrzebnego do realizacji dostêpu do
Internetu.


Pzdr
PSz
korzytsam z systemu Windows Vista Home, komputer kupowa³am 2miesi±ce temu.
komunikat dot.ISATAP wy¶wietla mi siê na pasku, który znajduje siê na
samym
dole z prawej strony, w tym samym co zegar.
Od awarii po³aczenie lokalne nie by³o konfigurowane na nowo. Komputer
stacjonarny po³aczony z routerem dzia³a, tzn jest Internet, drugi laptop
równie¿.
Internet mam z sieci osiedlowej, sta³e ³±cze.
jJestem laikiem i nie bardzo rozumiem ostatnie, 5.pytanie :(
Loading...